ჩვენ შესახებ

სასოფლო-სამეურნეო მიწა მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვა ტიპის უძრავი ქონებისგან. სასოფლო-სამეურნეო მიწების ყიდვა-გაყიდვისას საკვანძოდ მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, თუ რა ბიზნესპოტენციალი გააჩნია კონკრეტულ ადგილს და შესაბამისად, რომელი კულტურისთვის არის მისაღები.

ხშირ შემთხვევაში სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეუფასებლად ყიდვას არასასურველ ეკონომიკურ  შედეგებამდე მივყავართ. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწების ყიდვა-გაყიდვა ზუსტი დანიშნულების მიხედვით ხდებოდეს. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაშია შესაძლებელი  ამ მიწაზე აგრობიზნესის წარმოება.

Agso Land-ი ერთის მხრივ, აგრობიზნესით დაინტერესებულ პირებს და ინვესტორებს სთავაზობს, მათთვის ფუნქციურად საჭირო სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეძენაში დახმარებას. ხოლო, მეორეს მხრივ, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელებს, სთავაზობთ მათ საკუთრებაში არსებული მიწების აგროტექნიკურ შეფასებას და  სწრაფ რეალიზაციას.

Agso Land-ი აგრარული საკონსულტაციო კომპანია Agro Solutions-ის შვილობილი კომპანიაა. მისი მიზანია ყიდვა-გაყიდვის ისეთ გარიგებებში მონაწილეობის მიღება, რომელიც გარანტირებულს ხდის შეძენილ მიწაზე მყიდველის ბიზნესგეგმის წარმატებით განხორციელებას.

კომპანია ახდენს მიწების აგროტექნიკურ შეფასებას და ვარგისიანობის დადგენას. შესაბამისად, მფლობელმაც და მყიდველმაც ზუსტად იცის, თუ რა პოტენციალის მქონე მიწაზე ხდება გარიგება.

Agso Land-ი მიწების ყიდვა-გაყიდვის პროცესში ახდენს აგრონომების, აგროქიმიკოსებისა და აგრობიზნესის კონსულტანტების ჩართულობას.
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დადებული გარიგებები, წარმატებული ინვესტიციის განხორციელებას უზრუნველყოფს.

Agso Land-ის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო მიწები გამოყენებულ იქნას თავიანთი დანიშნულებისა და მაქსიმალური პოტენციალის გათვალისწინებით.